Omvärldsanalys inför beslut

Datum:
2014-11-20
Lokal: Kommer snart.
Pris: Kommer snart. SEK (exkl. moms)

 

Strukturerat beslutsfattande

Bristfälliga beslutsprocesser har på senare tid försatt olika verksamheter i stora svårigheter och exponerat både sig själva och andra för avsevärda risker som många gånger skulle kunnat ha undvikits. Vi har numera tillgång till oerhört mycket information, men vet vanligen inte hur vi ska hantera den.

Kursen ”Strukturerat beslutsfattande” fokuserar på kvalitetsaspekter i beslutstöd och beskriver komponenterna i ett strukturerat beslutsarbete. Utgångspunkten är beslutskvalitet och det ramverk som definierar kraven för ett välgrundat beslut utifrån den information man har tillgång till. Kursen behandlar helt enkelt vad som krävs för att fatta bra beslut och vilka mer utvecklade metoder som faktiskt finns att tillgå för att skapa bättre beslutsunderlag.

Efter genomgången kurs har du att ha en god uppfattning om viktiga metoder för att förbättra dina egna och din organisations beslutsprocesser. Du kommer även att bättre kunna bedöma i vilken grad ett beslut är välgrundat och bättre bedöma om förarbetet inför beslutet var tillräckligt och var eventuella brister fanns. Kursen ger även en god grund för våra fortsättningskurser.   

Kursen tar bl.a. upp följande frågeställningar:

 • Hur man får bra kvalitet i ett beslutstöd och hur vet man att man har kvalitet i beslutskomponenterna
 • Vilka komponenterna i ett strukturerat beslutsarbete är
 • Användbara metoder för att skapa bättre beslutsunderlag
 • Vilka faktorer en organisation i första hand bör tänka på för att höja sin beslutskompetens
 • Hur en kan strukturerad ansats till större beslut bli en del av organisationskulturen

 


 

Kursinnehåll och delmoment

Grundläggande risk- och beslutsanalys

Vi går igenom begreppsbildning och metoder inom beslutsanalys och vad man överhuvudtaget bör tänka på när man fattar beslut. Vi behandlar begrepp som beslutsprocess, beslutsregler, sannolikhet, nyttoteori, beslutskvalitet, m.m. och fördjupar dessa i de senare delarna 

Beslutsprocessens olika komponenter

Här tar vi upp de delar som ingår i ett strukturerat beslutsfattande för att man ska kunna förstå vad man sysslar med och så att rätt sak görs vid rätt tidpunkt. Vi behandlar vad man bör tänka på vid nulägesanalyser, informationsinsamlingen, förbättringspotential, modelleringen av beslutsunderlaget och själva utvärderingen. 

Vanliga fel när vi fattar beslut och vad man ska vara vaksam på

Detta moment behandlar hur dålig människan är på att fatta beslut utan hjälpmedel. Det finns så många fallgropar och oftast trillar man ner i dessa om man inte är mycket medveten om vilka de är. Vi kommer att behandla mänskliga brister i perception och resonerande, hur irrelevanta drivkrafter och motiv kommer in, hur personlighetsdragen allt för mycket styr beslutsfattandet och vilka extra problem gruppbeslut innebär. 

Beslutskvalitet

Vi går igenom vilka krav vi bör ha på en strukturerad beslutsprocess. Vad innebär ett bra beslut och hur ska vi veta att vi verkligen har fattat rätt beslut mot bakgrund av den information som vi har och den tid vi har att lägga på beslutet? 

Beslutsmodeller och beslutsregler

Här tas olika metoder och regler för beslutsfattande och under vilka betingelser som man bör använda vad. Det finns sällan en enda metod som är självklar vid beslutsfattande utan man måste lära sig vad som passar bäst i en situation. Momentet diskuterar olika regler och rimligheten i dessa i olika sammanhang. 

Osäkerhet i beslut

Osäkerhet är naturligtvis en ofrånkomlig del i beslutsfattandet. Många beslut baseras ju på mer eller mindre bra gissningar om framtiden. Vi måste därför kunna förstå hur osäkerheten kommer in och hur den ska hanteras. Vi måste även förstå hur man håller isär information med olika grader av säkerhet och hur man sedan för ihop detta i scenarioanalyser. 

Beslut under flera kriterier

Hur utvärderar man beslut där olika aspekter kommer in? Ofta fattas beslut mot bakgrund av t ex ekonomisk vinst på kort och lång sikt, miljökrav, effektivitet, marknadspositionering, synlighet, jämlikhet, tillgänglighet, utvecklingspotential, hälsa, säkerhet, klimatmål, osv . Vi måste kunna hantera olika sådana aspekter och förstå hur de hänger samman för att kunna balansera beslutet på rätt sätt. 

Praktiska tillämpningar

En viktig del av kursen där vi omsätter teorin på ett riktigt, men lite enklare, beslutsproblem för att förstå hur man verkligen kan använda strukturerat beslutsfattande.

Metoder för bättre beslut

Som människor har vi i allmänhet en begränsad förmåga att göra avvägningar när ett beslut omfattar risker och osäkerheter. Förståelsen för ett beslutsproblem och för ett beslutsunderlags kvalitet kan däremot väsentligt öka om vi använder bra metoder för att strukturera, visualisera och analysera problemen.

Detta är en fortsättningskurs till kursen ”Strukturerat beslutsfattande” och ger dig kunskaper om hur du kan hantera risker och osäkerheter i beslut och hur du strukturerar beslutsproblem och utvärderar olika beslutsalternativ.

I kursen går vi igenom ett urval av moderna metoder för att strukturera och visualisera beslutsproblem och därmed också räkna på beslut och risker. Vi kommer särskilt att titta på metoder för att hantera beslut med risker och målkonflikter och hur vi praktiskt kan arbeta med olika typer av sannolikheter.

Efter den här kursen kommer du att förstå och kunna arbeta med de vanligaste modellerna i modern beslutsanalys. Kursen ger även en god grund för fortsättningskurser om datorbaserade beslutsverktyg och olika tillämpningsområden. I kursen tas även upp praktiska fall där kursdeltagaren har stora möjligheter att bidra med exempel.

Kursen tar bl.a. upp följande frågeställningar:

 • Hur kan vi strukturera ett komplicerat beslutsproblem i grafiska modeller och värdera beslutsalternativ?
 • Hur kan vi tillföra andra perspektiv på ett beslutsproblem och strukturera, till exempel både miljöhänsyn och kostnader?
 • Hur kan vi hantera risk och osäkerhet när vi utvärderar alternativen?

 Kursinnehåll och delmoment 

-          Att arbeta med sannolikheter är mycket vanligt och dessutom mycket användbart – om man gör det på rätt sätt. Vi går igenom sannolikhetsbegreppet och hur man egentligen kan arbeta med att uttrycka och använda sannolikheter i beslutsmodeller.

-          Värdering av konsekvenser är något vi både behöver och ofta även vill göra för att navigera i en osäker värld. Vanliga metoder att värdera och rangordna konsekvenser och vilka egenskaper den skala man värderar konsekvenser på bör ha för att kunna göra en beslutsanalys är centrala i delmomentet.

-          I Sannolikheter, konsekvenser och risker tar vi sedan upp hur vi kan väga samman sannolikheter och konsekvenser för att värdera och studera risk i en beslutssituation givet vår riskattityd, alltså den inställning vi har till risk och risktagande och om vi är riskbenägna eller ogillar risker.

-          Strukturera beslutsproblem i modeller är mycket användbart för att förstå, visualisera, kommunicera och arbeta med komplexa beslutsproblem som innehåller många faktorer. Vi modellerar med grafiska modeller såsom beslutsträd och influensdiagram vilka visualiserar riskfaktorer och konsekvenser samt de relationer som dessa element har i en beslutssituation. Vi går även igenom hur vi arbetar med sannolikheter och konsekvensvärden i dessa modeller och hur vi sedan utvärderar beslutsalternativ.

-          Sekvenser av beslut, det vill säga beslut som följer efter beslut är vanligt. Till exempel om vi väljer att göra en viss investering kan vi sedan välja mellan olika följdinvesteringar. Vi behöver därför kunna hantera modellering av sekvenser av beslut och strukturera beslutssituationer där flera beslut behöver tas efter varandra. Vi går igenom hur detta kan struktureras i våra grafiska modeller.

-          Att strukturera beslut med flera mål tar upp hur vi modellerar beslut med flera mål, eller så kallade kriterier. Till exempel har vi ett sådant problem om vi vill beakta både miljökonsekvenser och kostnader. I momentet går vi igenom en användbar modell för detta som kallas för kriteriehierarki och lär oss arbeta med denna modell samt principer för hur vi kan rangordna beslutsalternativ då vi har fler än ett kriterium.

-          Att arbeta med intervall i stället för precisa värden känns ofta mer naturligt. Ofta vill vi uttrycka oss i termer av ”ungefär 30%” eller ”minst 25% sannolikhet”. Vi går därför igenom hur sådana uttryck kan modelleras i en beslutsmodell samt hur metoderna för att utvärdera beslutsalternativ påverkas av sådana oprecisa uttryck och vi hanterar dem.

-          Känslighetsanalyser görs för att kunna besvara frågan om när vi egentligen har tillräckligt med information för att fatta ett beslut. I kursen går vi igenom metoder för att analysera hur känsligt vårt underlag är mot förändringar i sannolikheter och konsekvensvärderingar.

-          Praktiska tillämpningar är liksom i tidigare kurs en viktig del där man får omsätta teorier och metoder i handling, här på ett riktigt och lite svårare beslutsproblem för att förstå hur man verkligen kan använda strukturerat beslutsfattande.

Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

De flesta företag och offentliga organisationer ställs då och då inför olika former av större investeringsbeslut och viktiga strategiska vägval. Många av dessa beslut och vägval är betjänta av en extra ingående analys då de ofta omfattas av risker, osäkerheter, möjligheter, förändringar i verksamheten samt kan styra resursallokering i ett företag.

Kursen går igenom både grundläggande och mer avancerade metoder för att värdera och rangordna investeringsalternativ samt hur dessa kan modelleras analytiskt.  Efter den här kursen kommer du att kunna genomföra investeringsanalyser med diskonterade kassaflöden och ta hänsyn till olika scenarier och osäkerheter. I kursen tas även upp praktiska fall där du som kursdeltagare har stora möjligheter att bidra med egna exempel.

Kursen tar upp följande frågeställningar:

 • Hur vi kan värdera och rangordna investeringsalternativ
 • Hur vi kan hantera risker och osäkerheter i investeringsbeslut
 • Hur vi kan hantera flexibilitet i investeringsbeslut
 • Hur du genomför investeringsanalyser med diskonterade kassaflöden
 • Hur du tar hänsyn till olika scenarier och osäkerheter

 


 

Kursinnehåll och delmoment 

-          Kassaflödesmodeller och värde över tid är grundläggande begrepp för investeringsanalyser. Vi går igenom dessa begrepp samt hur vi praktiskt kan arbeta med dem i investeringsanalyser i form av kalkyler. Momentet omfattar även begrepp somdiskontering och nuvärde av framtida intäkter.

-          Reala optioner är en metod hämtad från finansiell analys för att värdera den flexibilitet vi ofta har eller kan skaffa oss i investeringssituationer. Till exempel om vi bör vänta med en investering och hur mycket värt det är att kunna avvakta eller hur mycket värt det är att kunna ”sälja av” ett projekt. Vi går igenom hur vi kan använda reala optioner för att värdera flexibilitet och bättre förhålla oss till investeringar i reella tillgångar såsom patent, mark, fabriker och marknadsområden.

-          Perspektiv att beakta i samband med investeringar omfattar inte sällan andra perspektiv förutom avkastningen av investeringen. Nuförtiden talar vi till exempel om ”corporate social responsibility” vilket leder till att även perspektiv bortom rent finansiella behöver beaktas. Vi går igenom hur vi kan ta hänsyn till detta i vår investeringsanalys samt vilka perspektiv som är rimliga att ta hänsyn till i en investeringsanalys.

-          Känslighetsanalys och scenarioanalyser är viktiga aktiviteter i en investeringsanalys för att bedöma hur pass robust ett beslutsunderlag är mot förändringar i kalkylerna. Vi tar upp vilka parametrar bör studeras i en känslighetsanalys i detta sammanhang och hur pass pålitlig en investeringsanalys kan sägas vara egentligen.

-          Investeringsanalys i praktiken tar upp verkliga exempel på hur man kan använda datorstödda hjälpmedel för att hantera riktiga investeringsproblem.

Omvärldsanalys inför beslut

Omvärldsanalys är i dag en kritisk verksamhet i både näringsliv och offentliga institutioner. Trots detta kämpar fortfarande många organisationer med att hitta praktiska arbetsmetoder som levererar konkret och mätbar nytta. Denna kurs är en introduktion till grunderna i omvärldsanalys och behandlar både teori och praktik. Vi går igenom olika metoder för strategisk planering och innovativt tänkande samt bästa praxis för design och kommunikation av rapporter och beslutsunderlag. Som kursdeltagare har du stora möjligheter att bidra med egna frågeställningar och problem.

Kursen har följande frågeställningar som utgångspunkt:

 • Vad är omvärldsanalys och varför är det viktigt?
 • Vilka metoder är tillämpliga för mig och min organisation?
 • Vilka komponenter ingår i ett effektivt upplägg för omvärldsanalys?
 • Hur kan man arbeta med scenarioanalys för hantering av strategiska frågor?
 • Hur kan omvärldsanalys användas som underlag inför beslut?

 Kursinnehåll och delmoment

-          Översikt och begreppsorientering:

Omvärldsanalys är ett mångfacetterat begrepp med olika betydelser i olika sammanhang. Detta kan förvirra och verka avskräckande. Under detta teoretiska moment reder vi ut begreppen och gör även en internationell utblick för bättre förståelse av efterföljande delmoment och för att kunna dra nytta av internationell kunskapsproduktion.

-          Grundläggande källkritiska principer:

I dagens uppkopplade informationssamhälle med ett överflöd av lättillgänglig information är det extra viktigt att känna till grundläggande källkritiska principer, dvs. hur man bedömer en källas trovärdighet. Kunskap i dessa principer utgör en förutsättning för vetenskaplig omvärldsanalys och evidensbaserat beslutsfattande.

-          Centrala metoder för omvärldsanalys och strategisk planering:

Delmomentet introducerar ett antal kvalitativa metoder för frågeformulering och problemstrukturering med tonvikt på scenarioplanering, SWOT, och drivkraftsanalys. För- och nackdelar med olika metoder diskuteras samt något om hur man kan ta steget från kvalitativ till kvantitativ modellering.

-          Ramverk för organisering och effektiva processer:

Är inte omvärldsanalysen organisationsanpassad och implementerad på rätt sätt leder den inte till faktiska beslut. I detta delmoment belyses omvärldsanalys utifrån ett organisations- och ledarperspektiv och vi går vi igenom olika lösningar för organisering av arbetet.

-          Psykologiska aspekter och tankefällor:

Forskning har visat hur vårt mänskliga tänkande är förenat med en mängd kognitiva snedvridningar och begränsningar. I detta delmoment går vi igenom ett urval av dessa tankefällor som är centrala för vårt beslutsfattande.

-          Leverans och säkerställning av konkret nytta:

I detta avslutande delmoment går vi igenom bästa praxis för design och kommunikation av rapporter och beslutsunderlag. Vi går även igenom praktiska mallar, checklistor, tips, länkar och litteraturlistor för att snabbt komma igång med omvärldsanalysarbetet i din organisation.

Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

I offentlig verksamhet är upphandlingsförfarandet reglerat enligt lag, lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen är komplex och det är lätt att göra fel. Det finns därför anledning att systematisera större upphandlingsprocesser för att öka effektiviteten, minska kostnader, öka transparensen och därigenom minska riken för överklaganden.  De flesta upphandlingsprocesser ger utrymme för både feltolkningar och godtycke, vilket kan medföra att man inte får den produkt eller tjänst som man egentligen vill ha eller att hela projektet försenas på grund av överklaganden.

Kursen tar upp följande frågeställningar:

 • Hur ser en bra upphandlingsprocess ut?
 • Hur formulerar du ett bra upphandlingsunderlag?
 • Bra och dåliga utvärderingsmodeller
 • Hur skall kvalitativa och kvantitativa värden i en upphandling hanteras och sammanvägas?
 • Lagstiftningen kring offentlig upphandling i Sverige och inom EU

 


 

Kursinnehåll och delmoment

-          Lagrummet för offentlig upphandling är naturligtvis en väsentlig komponent för olika myndigheter och vi kommer att gå igenom hur olika regleringar kommer in i samband med upphandlingsprocessen.

-          Upphandlingsprocessen är ofta en ganska omfattande apparat och det är lätt att göra misstag. Vi går igenom hur denna bäst ska se ut för att den ska vara snabb och effektiv samt hur man undviker stora och små misslyckanden.

-          Upphandlingsunderlaget tar upp vad man ska tänka på och hur man formulerar ett bra och fullständigt upphandlingsunderlag som är tydligt både för leverantörerna och en själv.

-          Kriterier och värdesättning behandlar vilka kriterier som man bör ha med i ett upphandlingsunderlag och hur man ska hantera dessa. Det finns ju ofta mängder av faktorer att ta hänsyn till och det är viktigt att förstå vilka de är och hur de ska värdesättas i en upphandling. Speciellt så kallade trade-off effekter brukar vara mycket svåra att hantera och det råder en del förvirring i hur man ska väga olika kriterier mot varandra. Vi tar upp hur man effektivt kan hantera sådana saker och hur man bygger rimliga värderingsskalor utifrån de målsättningar som man har.

-          Utvärderingar och metodval går igenom själva utvärderingsmomentet när man har fått in de olika anbuden och hur man bäst tillämpar utvärderingsregler på underlagen.

-          Upphandlingar i praktiken tar upp verkliga exempel på hur man kan använda datorstödda hjälpmedel för att hantera riktiga upphandlingsprocesser.

Analysera med beslutsverktyg

Kursinnehåll och delmoment

-          Grundläggande beslutsprocess:
En strukturerad DMP (Decision Management Process) är nyckeln till en bra beslutsanalys. Här diskuteras hur denna appliceras i ett beslutsverktyg.

-          Beslutsverktygets olika komponenter:
En interaktiv genomgång av de vanligaste funktionerna av beslutsverktyget presenteras.

-          Identifiering och strukturering av beslutsproblem:
Med utgångspunkt i ett generellt beslutsproblem identifierar vi de komponenter som utgör beslutsproblemet, samt strukturerar upp detta i beslutsverktyget.

-          Inmatning av indata:
Med utgångspunkt i ett generellt beslutsproblem identifierar vi de data som ingår och matar sedan in dessa i beslutsverktyget.

-          Evalueringsmetoder:
Med utgångspunkt i ett generellt beslutsproblem analyserar vi beslutet med hjälp av beslutsverktyget, med hjälp av ett flertal olika evalueringsmetoder.

-          Beslut under flera kriterier:
Vi visar upp hur ett beslutsproblem kan innehålla ett flertal mål och hur dessa kan modelleras och evalueras i beslutsverktyget.

Aktuella kurser

Strukturerat beslutsfattande

Läs mer »

Metoder för bättre beslut

Läs mer »

Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

Läs mer »

Omvärldsanalys inför beslut

Läs mer »

Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

Läs mer »

Analysera med beslutsverktyg

Läs mer »

Företagsanpassad utbildning

Samtliga våra utbildningar kan köpas speciellt anpassade för ditt företag. Vi kommer till dig och håller utbildningen. Du har själv möjlighet att påverka utbildningens innehåll för att passa ditt företag.

Log:
000000: /index.php::Tomt i sessionerna.
000001: 1 r inte ver level 2
000002: /index.php::Tomt i sessionerna.
000003: 1 r inte ver level 2
000004: 1 r ver level 0
000005: 1 r inte ver level 5
000006: 1 r inte ver level 5
000007: Tag::write() name: stor
000008: 1 r ver level 0
000009: 1 r inte ver level 5
000010: 1 r inte ver level 5
000011: Tag::write() name: logo
000012: 1 r ver level 0
000013: 1 r inte ver level 5
000014: 1 r inte ver level 5
000015: Tag::write() name: menucontainer
000016: 1 r ver level 0
000017: 1 r inte ver level 5
000018: 1 r inte ver level 5
000019: Tag::write() name: clearMenu
000020: 1 r ver level 0
000021: 1 r inte ver level 5
000022: 1 r inte ver level 5
000023: Tag::write() name: main
000024: 1 r ver level 0
000025: 1 r inte ver level 5
000026: 1 r inte ver level 5
000027: Tag::write() name: kursbox
000028: 1 r ver level 0
000029: 1 r inte ver level 5
000030: 1 r inte ver level 5
000031: Tag::write() name: showCourse
000032: 1 r ver level 0
000033: 1 r inte ver level 5
000034: 1 r inte ver level 5
000035: Tag::write() name: infobox
000036: 1 r ver level 0
000037: 1 r inte ver level 5
000038: 1 r inte ver level 5
000039: Tag::write() name: lolbox
000040: 1 r ver level 0
000041: 1 r inte ver level 5
000042: 1 r inte ver level 5
000043: Tag::write() name: footer
000044: 1 r ver level 0
000045: 1 r inte ver level 5
000046: 1 r inte ver level 5
000047: Tag::write() name: end
000048: 1 r ver level 0
000049: 1 r inte ver level 5
000050: Tag::write() name: end2
000051: 1 r inte ver level 2
000052: Tag::write() name: adminMenu