Strukturerat beslutsfattande

Bristfälliga beslutsprocesser har på senare tid försatt olika verksamheter i stora svårigheter och exponerat både sig själva och andra för avsevärda risker som många gånger skulle kunnat ha undvikits. Vi har numera tillgång till oerhört mycket information, men vet vanligen inte hur vi ska hantera den.

Efter genomgången kurs har du att ha en god uppfattning om viktiga metoder för att förbättra dina egna och din organisations beslutsprocesser. Du kommer även att bättre kunna bedöma i vilken grad ett beslut är välgrundat och bättre bedöma om förarbetet inför beslutet var tillräckligt och var eventuella brister fanns. Kursen ger även en god grund för våra fortsättningskurser.   

Kursen tar bl.a. upp följande frågeställningar:

 • Hur man får bra kvalitet i ett beslutstöd och hur vet man att man har kvalitet i beslutskomponenterna
 • Vilka komponenterna i ett strukturerat beslutsarbete är
 • Användbara metoder för att skapa bättre beslutsunderlag
 • Vilka faktorer en organisation i första hand bör tänka på för att höja sin beslutskompetens
 • Hur en kan strukturerad ansats till större beslut bli en del av organisationskulturen

Läs mer »


Metoder för bättre beslut

Som människor har vi i allmänhet en begränsad förmåga att göra avvägningar när ett beslut omfattar risker och osäkerheter. Förståelsen för ett beslutsproblem och för ett beslutsunderlags kvalitet kan däremot väsentligt öka om vi använder bra metoder för att strukturera, visualisera och analysera problemen.

I kursen går vi igenom ett urval av moderna metoder för att strukturera och visualisera beslutsproblem och därmed också räkna på beslut och risker. Vi kommer särskilt att titta på metoder för att hantera beslut med risker och målkonflikter och hur vi praktiskt kan arbeta med olika typer av sannolikheter.

Kursen tar bl.a. upp följande frågeställningar:

 • Hur kan vi strukturera ett komplicerat beslutsproblem i grafiska modeller och värdera beslutsalternativ?
 • Hur kan vi tillföra andra perspektiv på ett beslutsproblem och strukturera, till exempel både miljöhänsyn och kostnader?
 • Hur kan vi hantera risk och osäkerhet när vi utvärderar alternativen?

Läs mer »


Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

De flesta företag och offentliga organisationer ställs då och då inför olika former av större investeringsbeslut och viktiga strategiska vägval. Många av dessa beslut och vägval är betjänta av en extra ingående analys då de ofta omfattas av risker, osäkerheter, möjligheter, förändringar i verksamheten samt kan styra resursallokering i ett företag.

Kursen går igenom både grundläggande och mer avancerade metoder för att värdera och rangordna investeringsalternativ samt hur dessa kan modelleras analytiskt.  Efter den här kursen kommer du att kunna genomföra investeringsanalyser med diskonterade kassaflöden och ta hänsyn till olika scenarier och osäkerheter. I kursen tas även upp praktiska fall där du som kursdeltagare har stora möjligheter att bidra med egna exempel.

Kursen tar upp följande frågeställningar:

 • Hur vi kan värdera och rangordna investeringsalternativ
 • Hur vi kan hantera risker och osäkerheter i investeringsbeslut
 • Hur vi kan hantera flexibilitet i investeringsbeslut
 • Hur du genomför investeringsanalyser med diskonterade kassaflöden
 • Hur du tar hänsyn till olika scenarier och osäkerheter

Läs mer »


Omvärldsanalys inför beslut

Omvärldsanalys är i dag en kritisk verksamhet i både näringsliv och offentliga institutioner. Trots detta kämpar fortfarande många organisationer med att hitta praktiska arbetsmetoder som levererar konkret och mätbar nytta. Denna kurs är en introduktion till grunderna i omvärldsanalys och behandlar både teori och praktik. Vi går igenom olika metoder för strategisk planering och innovativt tänkande samt bästa praxis för design och kommunikation av rapporter och beslutsunderlag. Som kursdeltagare har du stora möjligheter att bidra med egna frågeställningar och problem.

Kursen har följande frågeställningar som utgångspunkt:

 • Vad är omvärldsanalys och varför är det viktigt?
 • Vilka metoder är tillämpliga för mig och min organisation?
 • Vilka komponenter ingår i ett effektivt upplägg för omvärldsanalys?
 • Hur kan man arbeta med scenarioanalys för hantering av strategiska frågor?
     • Hur kan omvärldsanalys användas som underlag inför beslut?

Läs mer »


Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

I offentlig verksamhet är upphandlingsförfarandet reglerat enligt lag, lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen är komplex och det är lätt att göra fel. Det finns därför anledning att systematisera större upphandlingsprocesser för att öka effektiviteten, minska kostnader, öka transparensen och därigenom minska riken för överklaganden.  De flesta upphandlingsprocesser ger utrymme för både feltolkningar och godtycke, vilket kan medföra att man inte får den produkt eller tjänst som man egentligen vill ha eller att hela projektet försenas på grund av överklaganden.

Kursen tar upp följande frågeställningar:

 • Hur ser en bra upphandlingsprocess ut?
 • Hur formulerar du ett bra upphandlingsunderlag?
 • Bra och dåliga utvärderingsmodeller
 • Hur skall kvalitativa och kvantitativa värden i en upphandling hanteras och sammanvägas?
  • Lagstiftningen kring offentlig upphandling i Sverige och inom EU

Läs mer »


Analysera med beslutsverktyg

Syftet med ett beslutsverktyg är att stödja olika stadier i beslutsanalysprocesser. Det gäller alltifrån problemstrukturering till analys. Ett beslutsverktyg hjälper beslutsfattare att rangordna de olika alternativen som är aktuella.

 Kursen går igenom de olika steg som normalt utgör en beslutsanalys. Kursdeltagarna kommer att få identifiera, strukturera och modellera beslutproblem och utföra ett flertal analyser i ett avancerat beslutsverktyg. Vi kommer att utgå från en strukturerad DMP (Decision Management Process) som genomsyrar hela kursen och appliceras i arbetet med beslutsverktyget. Deltagaren har här stora möjligheter att bidra med egna exempelproblem.

 Efter den här kursen kommer du att ha fått en grund för att själv kunna arbeta med beslutsverktyg. Du kommer på ett konkret och effektivt sätt kunna strukturera beslutsproblem, utföra olika analyser för att utröna vilket/vilka alternativ som bäst uppfyller de satta kriterierna, samt upptäcka var eventuella informationsbrister fanns.

 

Kursen tar upp följande frågeställningar:

-          Hur ser en rationell och strukturerad beslutsprocess ut och hur appliceras denna genom ett verktyg?

-          Hur identifieras ett beslutsproblem och hur strukturerar man ett beslutsproblem i ett beslutverktyg?

-          Vilken typ av indata kan användas?

-          Vad bör man tänka på vid mål med flera kriterier?

-          Hur identifierar man ett bättre alternativ?

-          Vilka typer av analyser kan göras?

-          Hur identifierar man informationsbrister?

Läs mer »


Aktuella kurser

Strukturerat beslutsfattande

Läs mer »

Metoder för bättre beslut

Läs mer »

Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

Läs mer »

Omvärldsanalys inför beslut

Läs mer »

Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

Läs mer »

Analysera med beslutsverktyg

Läs mer »

Företagsanpassad utbildning

Samtliga våra utbildningar kan köpas speciellt anpassade för ditt företag. Vi kommer till dig och håller utbildningen. Du har själv möjlighet att påverka utbildningens innehåll för att passa ditt företag.

Log:
000000: /index.php::Tomt i sessionerna.
000001: 1 r inte ver level 2
000002: /index.php::Tomt i sessionerna.
000003: 1 r ver level 0
000004: 1 r inte ver level 5
000005: 1 r inte ver level 5
000006: Tag::write() name: kurserTitle
000007: 1 r inte ver level 2
000008: 1 r ver level 0
000009: 1 r inte ver level 5
000010: 1 r inte ver level 5
000011: Tag::write() name: stor
000012: 1 r ver level 0
000013: 1 r inte ver level 5
000014: 1 r inte ver level 5
000015: Tag::write() name: logo
000016: 1 r ver level 0
000017: 1 r inte ver level 5
000018: 1 r inte ver level 5
000019: Tag::write() name: menucontainer
000020: 1 r ver level 0
000021: 1 r inte ver level 5
000022: 1 r inte ver level 5
000023: Tag::write() name: clearMenu
000024: 1 r ver level 0
000025: 1 r inte ver level 5
000026: 1 r inte ver level 5
000027: Tag::write() name: main
000028: 1 r ver level 0
000029: 1 r inte ver level 5
000030: 1 r inte ver level 5
000031: Tag::write() name: kurser
000032: 1 r ver level 0
000033: 1 r inte ver level 5
000034: 1 r inte ver level 5
000035: Tag::write() name: infobox
000036: 1 r ver level 0
000037: 1 r inte ver level 5
000038: 1 r inte ver level 5
000039: Tag::write() name: lolbox
000040: 1 r ver level 0
000041: 1 r inte ver level 5
000042: 1 r inte ver level 5
000043: Tag::write() name: footer
000044: 1 r ver level 0
000045: 1 r inte ver level 5
000046: 1 r inte ver level 5
000047: Tag::write() name: end
000048: 1 r ver level 0
000049: 1 r inte ver level 5
000050: Tag::write() name: end2
000051: 1 r inte ver level 2
000052: Tag::write() name: adminMenu